شرکت کنندگان در مسابقه

لیست افرادی که در مسابقه شرکت نموده اند . در صورت کسب سه امتیاز جایزه خود را دریافت کنید . هر سه امتیاز ١ جایزه تشویق

ستاره سبز ¬نشانگر تعداد جواب صحیح و ستاره قرمز ¬نشانگر تعداد جواب غلط و ستاره خاکستری  ¬ بی جواب می باشد .

نام و نام خانوادگی   کلاس           هفته اول /   هفته دوم /    هفته سوم /  هفته چهارم

١- محمد رضا قاسملو کلاس ٣/١  ¬¬¬¬¬/¬¬¬¬¬/¬¬¬¬¬/¬¬¬¬¬/

¬¬¬¬¬

جمع امتیاز آقای قاسملو در اسفند ماه ۵/٢ می باشد.

٢- سید رضا موسوی کلاس ٢/١   ¬¬¬

/ 0 نظر / 27 بازدید