فهرست قرآن سوم

درس اول            درس دوم         درس سوم                درس چهارم           درس پنجم  

درس ششم      درس هفتم      امتحان نوبت اول تا آخر درس هفت

از نوبت اول به بعد دروس با اطلاعات جانبی مربوط (ترجمه و ...) ارائه می شود.

درس هشتم    ترجمه آیات مربوط به درس هشتم   اطلاعات بیشتر در مورد سوره های درس هشتم 

درس نهم     ترجمه آیات مربوط به درس نهم   اطلاعات بیشتر در مورد سوره های درس نهم

ارسال پیام

/ 0 نظر / 14 بازدید