دانلود سوره های قرآن

برای دانلود روی نام سوره ها راست کلیک کرده و سومین گزینه save target As... را بزنید. فاتحه محل نزول تعداد آیات مکه 7 آیه 1 - فاتحه 39 - زمر 77 - مرسلات 2 - بقره 40 - غافر 78 - نبأ 3 - آل عمران 41 - فصلت 79 - نازعات 4 - نساء 42 - شوری 80 - عبس 5 - مائده 43 - زخرف 81 - تکویر 6 - انعام 44 - دخان 82 - انفطار 7 - اعراف 45 - جاثیه 83 - مطففین 8 - انفال 46 - احقاف 84 - انشقاق 9 - توبه 47 - محمد 85 - بروج 10 - یونس 48 - فتح 86 - طارق 11 - هود 49 - حجرات 87 - اعلی 12 - یوسف 50 - ق 88 - غاشیه 13 - رعد 51 - ذاریات 89 - فجر 14 - ابراهیم 52 - طور 90 - بلد 15 - حجر 53 - نجم 91 - شمس 16 - نحل 54 - قمر 92 - لیل 17 - اسراء 55 - الرحمن 93 - ضحی 18 - کهف 56 - واقعه 94 - شرح 19 - مریم 57 - حدید 95 - تین 20 - طه 58 - مجادله 96 - علق 21 - انبیاء 59 - حشر 97 - قدر 22 - حج 60 - ممتحنه 98 - بینه 23 - مؤمنون 61 - صف 99 - زلزله 24 - نور 62 - جمعه 100 - عادیات 25 - فرقان 63 - منافقون 101 - قارعه 26 - شعراء 64 - تغابن 102 - تکاثر 27 - نمل 65 - طلاق 103 - عصر 28 - قصص 66 - تحریم 104 - همزه 29 - عنکبوت 67 - ملک 105 - فیل 30 - روم 68 - قلم 106 - قریش 31 - لقمان 69 - حاقه 107 - ماعون 32 - سجده 70 - معارج 108 - کوثر 33 - احزاب 71 - نوح 109 - کافرون 34 - سبا 72 - جن 110 - نصر 35 - فاطر 73 - مزمل 111 - مسد 36 - یس 74 - مدثر 112 - اخلاص 37 - صافات 75 - قیامه 113 - فلق 38 - ص 76 - انسان 114 - ناس

/ 0 نظر / 18 بازدید